Privacybeleid

Privacybeleid

De Franse, Duitse en Engelse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

1. Websiteprocedures

Dit privacy beleid beschrijft de wijze waarop W.O.L. BV, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk, Doenaertstraat 28, en met ondernemingsnummer BE 761.687.253 (hierna “WECKENonline” genoemd), de gegevens gebruikt en beveiligt die de gebruiker van deze website aan WECKENonline overmaakt wanneer hij deze website bezoekt.

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.WECKENonline.com (hierna de “Website” genoemd). De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.

In principe vraagt WECKENonline aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals bv gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid).

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de website die u bezoekt, de websitepagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de site te vergemakkelijken, maakt WECKENonline – of maken de dienstenleveranciers van WECKENonline – mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. WECKENonline kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies noch de web beacons van WECKENonline verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

3. Gebruikte informatie

WECKENonline kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

WECKENonline doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. WECKENonline doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die WECKENonline onder zich heeft wordt beveiligd.

Helaas kan WECKENonline geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen. 

4.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. WECKENonline draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

WECKENonline kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de Website te plaatsen.

5. Kennisgeving

WECKENonline is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Directe marketing en communicatie met derden

WECKENonline beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u WECKENonline hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.

Als u WECKENonline uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (info@WECKENonline.com), een brief te sturen naar Sint Franciscsusstraat 33, 3920 Lommel.

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is WECKENonline.

De manager van de Website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: info@WECKENonline.com.

8. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt WECKENonline kosteloos verzoeken om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door WECKENonline een brief of e-mail te versturen naar:

WECKENonline zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om aan uw verzoek in te willigen.

9. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

  • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd zijn.